ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Θεματικές Ενότητες

Φίλτρα
  1. Γραμμικά Φίλτρα
  2. Ιδανικά Γραμμικά Φίλτρα
  3. Χαρακτηριστικές ιδιότητες ιδανικών φίλτρων
  4. Συνθήκη αιτιότητας (Paley – Wiener)
  5. Εύρος Ζώνης Φίλτρων
  6. Πρακτικά Φίλτρα
  7. Ψηφιακά Φίλτρα
  8. Φίλτρα Πεπερασμένης Κρουστικής Απόκρισης (FIR)
  9. Μέθοδοι Σχεδίασης FIR Φίλτρων
  10. Δομές Υλοποίησης FIR Φίλτρων