Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)
- Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021 -

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Παρασκευή 23-04-2021 (ώρα 22:00).

Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να δηλώσουν υποψηφιότητα για εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ (σύμφωνα με την παρ. 1β. του άρθρ. 13 του ν. 4653/20).
Σκοπός του Μητρώου Φοιτητών είναι η συμμετοχή ενός μέλους με φοιτητική ιδιότητα σε κάθε
Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρ. 1β. άρθρ. 13 του ν. 4653/20).

Η υποβολή των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών στοιχείων (βλ. ενότητα Α.3. ανωτέρω)
θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretariat@ethaae.gr με
την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένα τα εξής αρχεία (με μορφή pdf) με ονομασίες
αντίστοιχα:
1. Αίτηση – ονοματεπώνυμο υποψηφίου
2. CV – ονοματεπώνυμο υποψηφίου 
3. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας/τίτλος σπουδών- ονοματεπώνυμο υποψηφίου

4. Βεβαίωση Τμήματος - ονοματεπώνυμο υποψηφίου

Το ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «Θέμα» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής για
εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ».

Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Μητρώο
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι προπτυχιακοί φοιτητές, μετά το δεύτερο και πριν από το
τελευταίο εξάμηνο και να μην έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
(Επίπεδα Γ1 ή Γ2).
3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας προς την ΕΘΑΑΕ
(σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα), στην οποία θα επισυνάπτουν τα εξής:
3.1 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή europass [https://europa.eu/europass/el])
που θα αναφέρει τυχόν σχετική εμπειρία σε δράσεις διασφάλισης ποιότητας.


3.2 Αντίγραφο του πιστοποιητικού ξένης γλώσσας/τίτλου σπουδών που πιστοποιεί το
επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας (πολύ καλή γνώση Γ1 ή άριστη γνώση Γ2) [βλ.
www.asep.gr].


3.3 Βεβαίωση του Τμήματος φοίτησής τους (κατά το συνημμένο υπόδειγμα) στην οποία
αναφέρονται: το εξάμηνο φοίτησης, η ημερομηνία πρώτης εγγραφής κατά την
εισαγωγή τους στο Τμήμα, καθώς και ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των
μαθημάτων, στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής έως το τελευταίο
ολοκληρωμένο εξάμηνο φοίτησης.