Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΡΔΟΣ

Περιγραφή

Βασικές έννοιες, φυσικό περιβάλλον, φυσικά οικοσυστήματα. Οικότοπος, ενδιαιτήματα, βιοποικιλότητα. Ανθρωπογενής δραστηριότητες και επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Περιβάλλον και ηθική. Αειφόρος ανάπτυξη. Περιβάλλον ως οικονομικό κεφάλαιο και κοινωνικό αγαθό.
Προστατευόμενες φυσικές περιοχές (ΠΦΠ). Κατηγορίες, αξίες και λειτουργίες ΠΦΠ. Κριτήρια χαρακτηρισμού και ίδρυσης ΠΦΠ. Μέγεθος, σχήμα, ενοποίηση, απειλές και κίνδυνοι ΠΦΠ. Εθνικοί Δρυμοί, Εθνικά Πάρκα, Αισθητικά Δάση, Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, Καταφύγια Άγριας Ζωής, Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές, Εκτροφεία Θηραμάτων, Περιοχές Οικοανάπτυξης, ΠΦΠ Διεθνούς ενδιαφέροντος. Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000.
Αρχές σχεδιασμού και διαχείρισης ΠΦΠ. Οργάνωση, λειτουργία, διαχειριστικό σχέδιο ΠΦΠ. Αναψυχή και άλλες δραστηριότητες στις ΠΦΠ. Νομοθετικό πλαίσιο.

Κωδικός: FD133
Κατηγορία: Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -