Βιολογία Άγριας Πανίδας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΡΔΟΣ

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά και ταξινόμηση των σπονδυλωτών. Στοιχεία γενικής οικολογίας. Δομή οικοσυστήματος, ροή ενέργειας, ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών, τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα. Χωρική και χρονική μεταβολή βιοκοινότητας. Διαθεσιμότητα, απαιτήσεις και διαχείριση των στοιχείων του ενδιαιτήματος της άγριας πανίδας. Χωροδιάταξη, ημερήσιες και εποχιακές μετακινήσεις, μετανάστευση. Χαρακτηριστικά και μέγεθος περιοχής ενδημίας. Συστήματα και ρυθμοί αναπαραγωγής. Τύποι θνησιμότητας. Πυκνο-εξαρτημένη και πυκνο-ανεξάρτητη αναπαραγωγή και θνησιμότητα. Χαρακτηριστικά, ταξινόμηση και βιολογία των κυριοτέρων θηλαστικών, πτηνών, ερπετών, αμφιβίων και ψαριών των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας.

Κωδικός: FD119
Κατηγορία: Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -