ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΣΙΚΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΒΑΛΙΑΔΗΣ

Περιγραφή

Το μάθημα επικεντρώνεται στις αρχές και εφαρμογές των αισθητήρων, συμπεριλαμβάνοντας τη σχεδίαση και κατασκευή, τις αρχές λειτουργίας και πρακτικά παραδείγματα όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επίσης παρουσιάζονται τα συστήματα συλλογής, απεικόνισης και καταγραφής δεδομένων και οι εφαρμογές εφαρμογές τους. Τέλος καλύπτονται τα δίκτυα έξυπνων αισθητήρων, τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (αρχιτεκτονικές και σχετικά πρότυπα). Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος σχεδιάζονται εφαρμογές με αισθητήρες σε Arduino.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει τις απαιραίτητες θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες πάνω στις τεχνολογίες, τα πρωτόκολλα, τις αρχιτεκτονικές και τις εφαρμογές των δικτύων αισθητήρων. Επιπλέον, θα έχουν κατανοήσει τη μεθοδολογία για το σχεδιασμό, την εξαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων. Τέλος θα γνωρίζουν τις τρέχουσες εξελίξεις και τάσεις που αφορούν στην έρευνα στην περιοχή των ασύρματων δίκτυων αισθητήρων.

Κωδικός: ED153
Κατηγορία: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο