Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α. (Μεταπτυχιακό)

ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: AD199
Κατηγορία: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής » Μεταπτυχιακό
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΑΕ

Ημερολόγιο