Εφαρμοσμένη Στατιστική (Θ)

Φλώρου Γιαννούλα, Χατζούδης Δημήτριος

Περιγραφή

Βασικές έννοιες, βασικά στοιχεία στατιστικών ελέγχων, πιθανότητα λανθασμένης απόφασης, περιθώριο σφάλματος.

Διάστημα εμπιστοσύνης.

 Έλεγχοι υποθέσεων.

Δημιουργία-κατάρτιση ερωτηματολογίων, σημεία προσοχής, είδη ερωτήσεων, έλεγχος αξιοπιστίας ερωτηματολογίου.

Πολλαπλή παλινδρόμηση, δημιουργία μοντέλου παλινδρόμησης, έλεγχος καταλληλότητας του μοντέλου.

Πρόβλεψη και σφάλμα πρόβλεψης.

Παραγοντική Ανάλυση πολλαπλών δεδομένων.

Ιεραρχική Ταξινόμηση.

Εφαρμογές σε οικονομικά προβλήματα.

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ - ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ
 5. ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
 6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ Χ2 - ΕΛΕΓΧΟΣ SPEARMAN
 7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ
 8. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
 9. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 10. ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
 11. ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 12. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 13. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Κωδικός: AD160
Κατηγορία: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής » Προπτυχιακό

Ανακοινώσεις